Proč akce „Den Sil územní obrany – CIHELNA 2001 Králíky“

Akce „CIHELNA 2001“ byla pořádána jako připomínka 56. výročí osvobození Československa spojeneckými vojsky a ukončení II. světové války. Pořadatelé touto akcí chtějí připomenout skutečnost, že druhé světové války, tohoto nejstrašnějšího konfliktu v dějinách lidstva, se postupně zúčastnilo 61 států a bojovalo v ní přes 110 000 000 vojáků. Ztráty na lidských životech dosáhly počtu 50 000 000 lidí, z toho na frontách přes 27 000 000 vojáků. Hmotné a kulturní škody byly obrovské a lze je jen těžko vyčíslit. Také Čechoslováků zahynuly desítky tisíc a to nejen na bojištích, ale především na popravištích a v lágrech okupované Evropy. Pro Evropu skončila tato válka počátkem května 1945, v Asii boje utichly až o čtyři měsíce později.
Z našeho úhlu, tedy pohledu obyvatele Československa, nyní České republiky, začal tento konflikt na území Evropy nikoliv až v září 1939 přepadením Polska, ale již o rok dříve. V září 1938 mobilizovala československá branná moc své síly a připravovala se na hrozící konflikt s Hitlerovým nacistickým Německem. Tehdy, díky politické situaci v Evropě, neochotě a zaslepenosti evropských demokracií, nebylo Československu umožněno aby hájilo svoji státní svrchovanost a územní nedotknutelnost se zbraní v ruce.
Přijetím mnichovské dohody byl náš stát zbaven značné části svého území a obyvatelstva, přišel o významnou část průmyslového potenciálu a o možnost obrany. V březnu 1939 pak následovala okupace zbytku tehdejšího Česko-Slovenska, vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava a vytvoření Slovenského štátu. V moderních dějinách Evropy nenajdeme další příklad podobného obětování demokratického státu za účelem zajištění pochybného míru, tak, jak se tomu stalo v případě Československa v roce 1938. To co následovalo zřejmě předstihlo i nejhorší představy účastníků tehdejších událostí.
Pevnostní objekty budované v druhé polovině třicátých let podél hranic i ve vnitrozemí naší vlasti jsou jedním z mála dochovaných hmatatelných důkazů s jakým vypětím se tehdy naše republika připravovala na obranu. Nechť zůstávají navždy mementem pro náš národ, připomínkou tragických dnů roku 1938.

Pořadatelem akce je Město Králíky, Armáda ČR, Vojenské muzeum Králíky, Muzeum čs. opevnění – dělostřelecká tvrz Bouda a Vojensko – historický klub ERIKA Brno s Klubem vojenské historie HP 19.

O čem byla letošní bojová ukázka, aneb slovně pro ty co neviděli:

Děj ukázky začal postupným oživováním plochy jeviště a kulis scénkami z mírového života na konci léta roku 1938. Na hlavním obranném postavení čs. armády a u pěchotního srubu K – S14 se pohybovaly vojenské stráže, u srubu vlála státní vlajka. Podél patníků vyznačujících na jevišti státní hranici procházely hlídky – na československé straně v šedomodrých uniformách četnictvo, v zelených finanční stráž, na německé straně v pískových uniformách příslušníci SA a v černých příslušníci Algemaine SS jako posila zeleně uniformované Grenzpolizei. Přes hranici přecházeli oběma směry civilisté pěšky i dobovými civilními vozidly.

Do předsunutého postavení Stráže obrany státu (SOS), vybudovaného nedaleko hranice, přivezla spojka od velitelství hraničářského pluku 6 nové rozkazy. V tomto okamžiku diváci poprvé uviděli na poli jezdce na koni, který tuto spojku představoval.

Komentář postupně přenášel diváky do doby před více než šedesáti lety: „…v letních měsících roku 1938 se situace v československém pohraničí zdramatizovala. Bojůvky sudetoněmeckého Freikorpsu výrazně zvýšily svoji aktivitu. Stále častěji docházelo k útokům proti objektům státní správy, vojenským hlídkám, staveništím objektů stálého opevnění. Signálem k všeobecnému povstání v československém pohraničí se stal projev Adolfa Hitlera…“.

Také v předvedené ukázce se četa Freikorpsu skrytě přiblížila ke státní hranici a ve dvou směrech vyrazila k útoku proti postavení SOS. Lehce vyzbrojení čs. četníci pod palbou ustoupili od pohraničního kontrolního uzávěru až k silničnímu zátarasu v prostoru mezilehlých překážek těžkého opevnění na hlavním obranném postavení. Financi byli zaskočeni příslušníky SA a SS v bezprostřední blízkosti státní hranice a zavlečeni na německé území do zajetí.
Část útočníků, kteří postupovali čelně proti postavení SOS, zdecimovala palba kulometu, část jich ale pronikla do týlu postavení a pobila jeho obránce. Opojeni vítězstvím vyvrátili sudeťáci čs. hraniční sloup a na obsazeném postavení vyvěsili velkou nacistickou vlajku.
Po obdržení informace o napadení postavení SOS vyrazil od Králík asistenční oddíl, s úkolem vytlačit nepřítele z našeho území. Následovalo střetnutí mezi bojovníky Freikorpsu a vojáky asistenčního oddílu. Vzhledem k technické a palebné převaze čs. jednotky došlo k rychlému zničení nepřítele.

Následně přijelo na scénu štábní vozidlo Tatra 57 s majorem generálního štábu, zástupcem velitele hraničářského pluku 6, jehož úkolem bylo tento incident na místě prošetřit. Sanita Praga RN odvezla raněné a mrtvé, eskorta odvedla několik zajatců.

Rozhlas dobovou nahrávkou vyhlásil mobilizaci, spojka na koni přivezla k předsunutému postavení rozkaz ke stažení asistenčního oddílu a vyšetřovací skupiny. Zároveň s vyhlášením mobilizace došlo k doplnění osádek pevnostních objektů na válečné počty. K řopíkům (lehkým objektům vz. 37) do té doby uzavřeným a střeženým jen hlídkami, dorazily kompletní osádky a diváci viděli jak byly objekty aktivovány k boji. Poblíž jednoho z řopíků předvedli obránci zřízení provizorního postavení polního minometu. Ke srubu K – S14 připochodovala se zpěvem druhá směna hraničářů z mírových kasáren a nákladní Praga RN přivezla další zásoby munice. Po návratu asistenčního oddílu byla silnice uzavřena a překážky navaleny i na vozovku.

Mezitím se na „německé straně hranice“ objevili první vojáci s úkolem zajistit prostory pro předsunutá postavení zbraní útočníka. Pozorovali ruch na československém území, veškerá zjištění si pečlivě zaznamenávali. „…letecké snímkování a agenturní průzkum prováděný v minulých měsících neodhalil zdaleka všechny obranné přípravy na československé území. Každá informace může tedy mít cenu zlata…“ informoval diváky komentář.

Následně se těsně k hranici vysunuly útočníkovy doprovodné zbraně se svými obsluhami. Hlouběji na německém území manévrovaly motorizované pěší jednotky. V tomto okamžiku komentátor opětovně upozornil všechny diváky na skutečnost, že nastává další část ukázky boje, která je pouhou fikcí, představou tvůrců scénáře ukázky o tom, jak by boj o čs. opevnění mohl vypadat, kdyby k němu skutečně došlo.

Muniční vozidlo od pěchotního srubu odjelo zpět do týlu, pohyb na československé straně hranice téměř ustal, nastalo zlověstné ticho před bojem. Komentář dramatickou situaci upřesnil: „… stovky vojáků v pevnostech se připravují k obraně, kontrolují pohledem zbraně, otevírají další bedýnky s municí, znovu přezkušují pozorovací optiku. Na protivníkově území se tisíce vojáků připravují k útoku. Dělostřelci nastavují na svých zbraních palebné prvky, nabíječi odkuklují zapalovače dělostřeleckých granátů. Pěšáci kontrolují své zbraně, ruční granáty, utahují řemínky přileb. Ruce řidičů bojových vozidel svírají ovládání startérů…“.

Bojové akce byly zahájeny cyklistickým průzkumem komunikace. Čs. hlídka v předpolí opevnění palbou pušek průzkumníky na chvíli zdržela. Přestřelka zburcovala obránce opevnění. Takřka současně bylo druhým průzkumným družstvem s pomocí obrněného transportéru opět dobyto slabě obsazené předsunuté postavení SOS. Nepřátelům tak již nic nestálo v cestě k čs. hlavnímu obranému postavení.

Chvíli na to propuklo peklo. Německé polní dělostřelectvo započalo se systematickým přeoráváním okolí pěchotního srubu. Na konci palebné přípravy byl proveden nálet. V letošní ukázce byl nálet střemhlavých Junkersů Ju-87 Stuka kromě pyrotechnických efektů a zvukového záznamu simulován zdařilým průletem ultralehkého letounu Condor. Obrana proti letadlům byla provedena střelbou těžkého kulometu na původní lafetě z jednoho nákladního vozidla čs. kulometné roty i improvizovaně lehkým kulometem strážní jednotky u zátarasu.

Již během náletu vyrazily vpřed obrněné transportéry s oddílem útočných ženistů a jejich palebnou podporou. Okolí pěchotního srubu K – S14 bylo sice krátery změněno do podoby měsíční krajiny, ale srub sám vážněji poškozen nebyl, odolnost jeho stěn je značně velká.

Děj pokračoval propracovanou scénou znázorňující útok německých ženistů, kteří měli umlčením palby srubu umožnit úderným skupinám zřídit průchody v mezilehlých překážkách a otevřít tak cestu připraveným motorizovaným jednotkám pro postup na čs. území.

Pohyb ženistů na bojišti podporovala a kryla přímá palba podpůrných zbraní (protitankový kanón 3,7 cm Pak 36, těžký protiletadlový kanón 8,8 cm Flak 36 a lehký protiletadlový kanón 2 cm Flak 38, posledně jmenovaný dorazil letos na bojiště u Králík až z Francie!). O umlčení řopíku, který se letos díky rozšíření bojiště dostal přímo na scénu a svou palbou z druhého sledu opevnění kryje i přístupy k pěchotnímu srubu se měli postarat němečtí výsadkáři. Jejich útok proti pevnůstce probíhal v bezprostřední blízkosti diváků a byl stejně jako ostatní scény na bojišti mimořádně realistický.

Kryti palbou doprovodných zbraní a dýmovnicemi zřídili si ženisté výbuchem táhlé nálože průchod v obvodové překážce srubu. Přískoky po záhozu srubu se němečtí ženisté přemístili k pravému křídlu objektu. V tomto okamžiku pozorovatelé v pancéřových zvonech na sousedních objektech ztratili na okamžik přehled o situaci na bojišti. Všechny pevnosti proto vedly uzavírací palbu do svého zadýmeného okolí bez znalosti o přesné poloze nepřítele. Výbuchem příložné nálože otřesená osádka pancéřového zvonu nedokázala včas zabránit proniknutí ženistů ke stěnám srubu a odpálení tyčových náloží přímo ve střílnách hlavních zbraní. Díky tomuto vývoji situace se německým ženistům podařilo splnit rozkaz – na čas vyřadit z činnosti zbraně pravé střelecké místnosti srubu K – S14, které svou palbou uzavíraly přeshraniční silnici a úbočí kopce Berghöhe. Osádka řopíku po celou tu dobu urputně bránila svůj objekt proti výsadkářům, kteří postupně pronikli až do jeho bezprostřední blízkosti a přitom se však stále snažila plnit svůj hlavní úkol – postřelování prostoru překážek.

Na tento okamžik čekaly u státní hranice hlavní německé síly a vyrazily postupně do útoku. Obrněné transportéry vyčkávající dosud mimo palebné vějíře hlavních zbraní vysadily úderné skupiny jen několik kroků od překážek a silničního zátarasu. Přímo před diváky se rozvinula scéna jako vystřižená z válečného filmu. Viděli stříhání ostnatého drátu protipěchotních kolíkových překážek a překonání jejich zbytků pomocí útočné lávky. Silniční zátaras byl narušen výbuchem táhlé nálože. Na obou místech začali jednotliví úderníci již pronikat přes překážky a formovat se k zajištění předmostí a navázání kontaktu s výsadkáři bojujícími dosud v prostoru lehkého opevnění. V té době se znovu začala ozývat palba z pěchotního srubu K – S14 a mezi nekrytými úderníky si vybírala své první oběti. Někteří zůstali viset přímo v ostnatém drátu, jiní se plížili stranou od pásu překážek na který byly zbraně všech okolních objektů velmi dobře zastříleny.

Situace byla na pováženou, na hranici se rozvinul hlavní voj německé motorizované pěchoty. Velitel srubu K – S14 „U Cihelny“ ovšem neztratil hlavu a využil všech předem připravených technických možností své pevnosti. Komentář prozradil, že ochromenou obsluhu zbraní pravé střelecké místnosti nahradila přesně podle mnohokrát opakovaného nácviku druhá směna z osádky srubu, která urychleně provedla výměnu poškozených hlavní kulometného dvojčete i protitankového kanónu. Obnovená palba hlavních zbraní tak stačila ještě zasáhnout předsunuté úderníky a mohla být přesunuta na přední okraj palebných vějířů, aby zastavila obrněnou techniku s trámovými kříži na pancířích. Oba obrněné transportéry byly zasaženy hned prvními ranami.

Zle tísněnému objektu lehkého opevnění přispěchaly na pomoc pěší jednotky z manévrovacího sledu čs. vojsk. Razantní palbou svých lehkých kulometů vyřadily jen lehce vyzbrojené výsadkáře a poté vyčistily okolí řopíku i od úderníků, kteří stačili proniknout přes překážky. V jedné chvíli zde došlo i na bodákový boj zblízka, který znamenal ztráty na obou stranách.

Německý valný voj zatím bezeztrát postupoval středem bojiště a hodlal využít byť jen částečně zřízených průchodů v překážkách. Dle dispozic pro takovou situaci provedla dělostřelecká baterie tvrze Hůrka přehradnou palbu do předpolí srubu “U Cihelny”. Část útočníků začala ustupovat, část se kryla a začala se pod těžkou palbou zakopávat, část byla z boje vyřazena.

V následujících chvílích boj vrcholil, neboť na bojiště dorazila čs. motorizovaná pěchota, aby provedla místní protiútok s cílem vytlačit nepřítele z tohoto úseku pevnostní linie a případně jej pronásledovat až k státní hranici. Na stanoveném místě zaujalo palebné stanoviště čs. kulometné družstvo s dvěma těžkými kulomety a neprodleně zahájilo palbu s použitím maximálního šířkového rozsevu, která spolu s kulomety na budkách nákladních vozidel Praga RN kryla sesedání pěšáků. Čs. pěchota se připravila k vyražení dříve, než se a dým usadil dým a prach zvířený výbuchy dělostřeleckých granátů.

Nastal závěrečný těžký boj, z našeho území vytlačovaný nepřítel kladl silný odpor. U opěrného bodu vytvořeného seskupením německých podpůrných zbraní došlo k boji muže proti muži. V této vřavě obsluha německého 2cm protiletadlového kanónu chladnokrevně setrvala u zbraně a přesnou střelbou vyřadila jedno z nákladních vozidel přivážejících další čs. pěšáky. Ke zlomu situace přispěl druhý palebný přepad vedený čs. dělostřelectvem do týlu nepřítele, který ničil jeho zálohy ve východištích i podpůrné dělostřelecké baterie a donutil tak německé velení stáhnout jednotky z československého území.

Střetnutí přes velké ztráty skončilo vítězstvím čs. jednotek, které opětovným vztyčením hraničního sloupu vyjádřily obnovením suverenity na čs. území v tomto úseku státní hranice.

Nasazená technika a výzbroj v ukázkách:

Německá strana
– 3x obrněné transportéry OT-810 v rolích německých kolopásových SdKfz 251 (jeden kus zapůjčilo město Rokytnice v Orlických horách, dva kusy z Vojenského muzea Králíky – jeden z nich již po přestavbě na německé provedení)
– 1x 8,8 cm Flak vz 36 (ve skutečnosti upravený 85 mm Plk vz. 44 (S) z Vojenského muzea Králíky)
– 1x 3,7 cm Pak vz. 36 (replika zapůjčená z Prahy)
– 1x 2 cm Flak vz. 38 (skutečná zbraň přivezená do ukázek zúčastněným klubem vojenské historie z Francie)
– 1x nákladní vůz Praga RN v provedení pro Wehrmacht (zapůjčen z Hradce Králové)
– střemhlavý bombardér Junkers Ju 87 Stuka – ztvárněný ultralehkým letounem Condor (AČR)
– 8 cm minomet, lehké a těžké kulomety vz. 34 a vz. 42 (repliky, deaktivované originály v majetku zúčastněných klubů, nebo funkční zbraně na slepé střelivo zapůjčené pro ukázku od Flash Barrandov)
– motocykly značek BMW a DKW (ze sbírek účastníků ukázky)
– několik dobových vojenských bicyklů (kluby z H. Králové a Třebechovic)

Československá strana
– pěchotní srub K – S14 „U Cihelny“
– lehký objekt vz. 37 typ A číslo 112
– 2x nákladní vůz Praga RN (jeden z Vojenského muzea Králíky, druhý z majetku Klubu sběratelů historických vozidel z Týniště nad Orlicí)
– 1x 8 cm minomet vz. 36 (replika KPV Armus Chomutov)
– lehké kulomety vz. 26, těžké kulomety vz. 37 vč. původní lafetace (repliky, deaktivované originály v majetku zúčastněných klubů, nebo funkční zbraně na slepé střelivo zapůjčené pro ukázku od Flash Barrandov)
– jezdecký kůň jménem Elegán (ve Zlíně rok cvičen ke klidu při střelbě)

V poli bojovalo v dobových kostýmech obou stran více než 260 herců z nichž většina se na scéně objevila vícekrát v různých rolích.

Zúčastněné kluby a organizace – Cihelna 2001:

Česká asociace přátel vojenské historie
Darstellungesverein Lebendige Geschichte – Bad Oyenhausen
FJR 2 Hradec Králové
Garda města Hradce Králové
Klub Bouda (Dělostřelecká tvrz Bouda)
Klub majitelů historických vozidel Týniště nad Orlicí
Klub přátel armády (K-S8)
Klub přátel čs. opevnění „Utržený“ (K-S12b)
Klub přátel vojenských historických jednotek Třebestovice
Klub přátel vojenství Armus Chomutov
KPO Třebechovice
KPVH FORTEG (K-S32)
KVH Čs. úderníci Praha
KVH Kralka (K-S5)
KVH 43. pěší pluk Brno
KVH Bruntál (LO vz. 37 A č. 112)
KVH Germania
KVH Horský regiment 98
KVH Hraničářský pluk 19
KVH Marlen
KVH Náchod
KVH Nord – Sever Chomutov
KVH Opava
KVH SPB 43
KVH Třebechovice pod Orebem
KVZ – tvrz Hanička
Město Rokytnice v O.H. – Správa pevnosti Hanička
Panzer Grenadier klub Brno
Spolek vojenské historie 1866 – 1945
SVH Hradec Králové
SVH T-S 20 Pláň
VCC Sturm
VCC NISA Liberec
VHK ARM FORT
VHK ERKA Brno, Kopřivnice, Rokytnice v O.h. (K – S14)
VHS Brno – Pardubice
33. Grenadierdivision „Charlemagne„ – Francie

Členové těchto klubů a organizací se podíleli buď přímo na bojových ukázkách, zajišťovali účinkujícím zázemí či zajišťovali pro návštěvníky pořadatelskou službu a servis na bojišti, v muzeích a expozicích na objektech čs. opevnění přístupných v rámci akce, nebo ve Vojenském muzeu Králíky. Celkový počet dobrovolníků vč. uniformovaných herců dosáhl počtu téměř 400 osob!

Program akce byl velmi bohatý:

Během soboty došlo ke dvěma ukázkovým seskokům výsadkářů přímo na plochu před diváky. Seskok byl proveden z výšky 1 500 m, k vysazení použili výsadkáři vrtulníku Mi-17. Smíšené družstvo tvořili příslušníci GŠ AČR, Letecké základny Přerov a Dukly Prostějov. Seskoku se účastnili i dva skuteční rekordmani – známý plk. Kurial (2500 seskoků) a pplk. Hanák (4500 seskoků).

Dynamické ukázky boje z blízka byly v letošním roce předvedeny rovněž netradičně. Ve stejném čase před diváky vystupovaly tři skupiny cvičících:
Šermířská a divadelní společnost Zikmunda Wintera Tábor předvedla ukázky boje německých námezdních žoldáků – Lancknechtů z období renesance – 16. století.
Do doby naší první republiky diváky přenesla ukázka šermu bodákem předvedená historickou jednotkou – 12. rota, 4. prapor hraničářského pluku 6 – což jsou členové VHK Erika Brno – osádka pěchotního srubu K – S14.
Se současným trendem seznámila diváky jednotka 1. výcvikové a mobilizační základny územní obrany Litoměřice. Ukázka MUSADO obsahovala cviky beze zbraně, s bodákem, boj z blízka se samopalem a cvičení boje ve dvojicích. Toto bojové umění je zavedeno v naší AČR.

Působivou lahůdkou byla ukázka rozvinutí kulometného roje, předvedená členy KVH Náchod. Odborníci i laici mohli ocenit nejen vlastní předváděnou činnost, ale i do detailů věrné provedení replik historických uniforem čs. armády, střelbyschopný těžký kulomet vz. 37 a původní kulometní lafetu vz. 37.

V rámci dynamických ukázek historické techniky se na ploše divákům představily všechny exempláře velké techniky účinkující v bojových ukázkách:
o 3 obrněné transportéry OT-810
o 8,8 cm Flak vz. 36
o 3,7 cm Pak vz. 36
o 2 cm Flak vz. 38
o nákladní valníky Praga RN (v markingu čs. armády i Wehrmachtu)
o sanitní skříňová Praga RN
o štábní osobní Tatra 57 (v exportním markingu čínské policie)
o motocykly značek ČZ, Jawa, BMW, DKW
o dobové vojenské bicykly a kůň jménem Elegán se svými jezdci.

Jako doplnění se na ploše dále představila historická vozidla, která v ukázce neúčinkovala:
o americký Jeep – WILLIS MB
o sovětský obojživelník LuAZ 967
o sovětský obojživelník ZIL 485 BAV – A

Na ploše při bojových ukázkách, slavnostním nástupu, nebo v ukázce dobového vojenského ležení ve Vojenském muzeu Králíky mohli diváci shlédnout na účinkujících hercích mnoho uniforem:

– na československých uniformách bylo možné vidět označení pěchoty, hraničářských praporů a pluků, dělostřelectva, jezdectva, ženistů, zdravotnictva, intendantury
– nechyběly uniformy čs. četnictva a Finanční stráže
– u jednotek Wehrmachtu a Waffen SS bylo možné rozlišit na uniformách označení pěchoty, dělostřelců, horských, pancéřových a ženijních jednotek, nechybělo polní četnictvo a zdravotnictvo
– výsadkáři Luftwaffe se zřetelně odlišovali uniformami i výstrojí
– spatřit bylo možné i uniformu Grenzpolizei, SA a Algemaine SS,

– mezi spojeneckými jednotkami, které nehrály v bojových ukázkách bylo možné zahlédnout unikátní uniformy belgické, kanadské a holandské armády, čs. obrněné brigády, nechyběl ani sovětský pěšák, nebo královský skotský hraničář
– US armáda představila zástupce 2. pěší divize (evropské bojiště), 25. pěší divize (Tichomoří 1942) a 101. výsadkové divize

Velmi zajímavá a ojedinělá byla výstava a dynamické předvedení části sbírky soukromého sběratel Ing. Petra Hemerleho z Prahy, který patří k předním evropským sběratelům ochranných prostředků proti BCHL a zbraním hromadného ničení. Kromě velmi početné expozice na výstavní ploše byly divákům pochůzkou figurantů předvedeny kompletní soupravy šesti vybraných ochranných oděvů s různými doplňky.
AČR

V letošním roce byla prezentace armády oproti minulým ročníkům mnohem rozsáhlejší. Za Síly územní obrany a útvary, které přímo připravovaly plochu a bojové ukázky se podílelo více než 450 osob, vyvedeno bylo 98 různých vozidel – na ukázky, výstavu, nebo na práci.

Dynamické ukázky provedené AČR obsahovaly:

– seskok výsadkářů
– cvičení MUSADO
– práci příslušníků a techniky Záchranných a výcvikových základen Sil územní obrany AČR (požární tank T 55 – SPOT a hašení požáru, vyzvednutí raněného pomocí záchranné jednotky vysazené vrtulníkem, nakládání nebezpečného odpadu a práci vyprošťovacího vozidla AV 15)
– práci pyrotechnického odřadu
– práci zásahové skupiny Vojenské policie
– pohyb tanku T – 72 M v terénu
– v letu byly předvedeny vrtulníky Mi – 8S (salonní speciál pro nejvyšší velení AČR), Mi – 17 pro vysazení výsadkářů a bitevní vrtulník Mi – 24 V
– létalo rovněž vojenské průzkumné rogalo NETOPÝR (monitorovalo v reálném čase dění na ploše a obraz přenášelo na velkoplošnou obrazovku instalovanou v expoziční ploše) a ultralehký letoun CONDOR TL 232
– na výstavní ploše také naprosto nenápadně pracovala nedávno vyvinutá mobilní hydrometeorologická stanice OBLAK

Ještě bohatší byly statické expozice jednotlivých součástí AČR. Velké množství příznivců a obdivovatelů si pochopitelně našla nejtěžší záchranná a bojová technika. Bylo se skutečně na co dívat, protože v řadách na výstavní ploše stály:

– požární tank T-55 SPOT
– bojový tank T-72 M
– vyprošťovací tank VT-72 B
– bojové vozidlo pěchoty BVP-1
– 152 mm samohybná kanónová houfnice vz. 77 DANA
– 122 mm raketomet vz. 70 GRAD
– dělostřelecký průzkumný systém SNĚŽKA
– pontonová mostní souprava
– vysokozdvižná plošina
– vyprošťovací nákladní automobil AV 15
– a dalších asi 25 typů vozidel

Poprvé se vlastní expozicí představili návštěvníkům příslušníci pyrotechnického odřadu AČR. V jejich expozici byly k vidění soupravy lehkého a těžkého ochranného oděvu pyrotechnika, teleskopický manipulátor, destrukční zařízeni DZ-89 a několik typů detektorů kovů. Atmosféru dotvářely ukázky nálezů munice všeho druhu.

Již tradicí byla velmi zdařilá expozice Vojenské policie, která oslavila 10 let svého trvání. Návštěvníci si mohli prohlédnout vozidlo Land Rover určené pro práci výjezdové skupiny, předvedena byla činnost a výbava kriminalistického technika, diagnostická souprava sloužící ke zjišťování přítomnosti a k analýze druhu návykové či psychotropní látky. Vše doplňovaly ukázky zbraní, ochranných vest a zpestřením byla ukázka několika způsobů zadržení a poutání nebezpečných pachatelů trestné činnosti.

Rozsáhlou prezentaci měla na výstavní ploše Logistika AČR, prohlédnout si bylo možné:

– nákladní automobily Volvo FL 12 x 4 a Tatra 815 Multilift určené k nakládání a přepravě kontejnerů ISO 1C
– kontejner ISO 1C určený pro přepravu materiálu v AČR
– polní pekárnu KPN – obrovskou soupravu tahačů, návěsů a přívěsů, která se zapracovanou obsluhou dokáže nezávisle na okolí denně vyrobit v poli všechny druhy chleba o váze 1 400 g pro 5 000 osob
– polní kuchyni PK 60 určenou k přípravě stravy až pro 150 osob

V expozici Ústřední opravárenské základny zbraní a zbraňových systémů, která zajišťuje pro AČR opravy ručních zbraní, dělostřelecké a tankové výzbroje, optických přístrojů, raket, elektrocentrál radiolokátorů, topografických přístrojů atd. bylo mimo jiné možné shlédnout poměrně rozsáhlou sbírku historických zbraní.

Ústřední základna materiálu osobního použití představila v rozsáhlé expozici polní stejnokroje AČR.

V rámci expozice Logistiky se prezentovala také činnost Ústřední základny vojenské techniky v systému logistické podpory AČR.

Vojenský opravárenský podnik VOP – 026 Šternberk, s.p. představil velmi zdařilé modernizace lehkého kolového transportéru BRDM-B a BRDM-VR, jejichž vojskové zkoušky v AČR právě probíhají.

Vojenský opravárenský podnik VOP-012 Nový Jičín, s.p. představil v dynamické ukázce na výstavní ploše odvlhčovač HS 20 na dlouhodobě uloženém bojovém vozidle BVP 1.

Vojenský opravárenský podnik VOP-025 Nový Jičín, s.p. představil svůj výrobní program na statické ukázce. Podnik se zabývá generálními opravami tanků T-55 a T-72 a jejich modifikací, opravami a přestavbami vozidel Tatra, Praga, Avia, UAZ a Š 1203. Vyrábí a prodává pojízdné dílny, chemické automobily, cisternové plniče PHM, speciální vozidla na tankovém podvozku (tanky požární, sněhové pluhy, mostní, vyprošťovací), zdravotnickou techniku a teplovodní kotle na dřevní odpad.

Stranou nezůstala ani zdravotní služba AČR, která ve své expozici představila veřejnosti Pojízdnou zubní ambulanci MOBIDENT, Pojízdnou převazovnu POP-2, Terénní sanitu Land Rover, automobil na odběr krve – ATOS. Návštěvníci se mohli přesvědčit na vlastní oči, že zdravotní technika je skutečně na špičkové úrovni.

Na akci se rovněž prezentoval Vojenský technický ústav výzbroje a munice ze Slavičína. Tato organizace pracuje v celé řadě oblastí (také známé průzkumné prostředky Sněžka a Los jsou jejím dílem). Na Cihelně byl prezentován zcela nový Stacionární pozorovací systém SOS.

Tradičním vystavovatelem byl Vojenský technický ústav pozemního vojska Vyškov, který měl své zástupce jak v dynamických, tak i statických ukázkách (Netopýr a Condor), předváděno bylo i pozemní řídící stanoviště vzdušného průzkumu a další technické lahůdky.

Prezentaci vojenského školství zajišťovala expozice Vojenské akademie Brno, významné vzdělávací instituce založené v roce 1951, která v letošním roce oslaví 50 let své existence.
Poprvé v historii akcí na Cihelně se představili rovněž civilní výrobci a dodavatelé z oblasti obranného průmyslu.

Tatra, a.s. předvedla své tradiční, světově proslulé výrobky. Obdivován byl speciální terénní automobil Tatra T 816, 8×8 LIWA, který byl v počtu více než 1 000 kusů, v různých modifikacích, dodán před několika lety Armádě Spojených Arabských Emirátů. Druhým vozidlem rovněž předvedeným v dynamické ukázce byla Tatra T 815, 6×6 s přívěsem a zařízením Multilift určeným k nakládce a přepravě kontejnerů ISO.

Společnost A.M.T. Group s.r.o předvedla na akci Cihelna vozidla Land Rover, která jsou zavedena v AČR, kde postupně nahrazují terénní vozidla sovětské výroby. Kromě dynamické ukázky na ploše bylo možné shlédnout i několik dalších exemplářů také na výstavní ploše.

Akciová společnost SIO zastupující výrobce vozidel UAZ předvedla v dynamických ukázkách čtyři modifikace tohoto známého vozidla. Divák mohl porovnat nejjednodušší a nejskromnější pracovní verze s verzemi doslova luxusními. Konstrukční úpravy a nové pohonné jednotky zajišťují široký sortiment těchto vozů podle individuálního zájmu zákazníka. V dynamických ukázkách UAZ potvrdil své vynikající vlastnosti v terénu.

Vystavován byl též výrobek firmy Praga – motocykl PRAGA ED 250 určený pro městskou policii.

Kvalitní ozvučení a celou zvukovou režii již tradičně zajistila technická skupina Centra kultury AČR Praha.

SPONZOŘI AKCE Den Sil územní obrany CIHELNA 2001- Králíky
Firma:

ZEOS, s.r.o. se sídlem v Prostřední Lipce zapůjčila zdarma plochy určené k ukázkám boje, výstavám techniky a pro hlediště diváků.

SELLIER & BELLOT z Vlašimi – výrobce munice s dlouholetou tradicí.

WIENERBERGER POROTHERM – výrobce stavebního materiálu.

EUREST – dodavatel stravování pro složky a útvary AČR.

LAND – ROVER – proslulý výrobce terénních a speciálních vozidel.

CHEMSEARCH – výrobce produktů do oblasti údržby, oprav a technologií.

ELEKTROREGULA BRNO – výrobce elektrických zařízení.

ANFI – ANFAIST – velkoobchod obalovým materiálem.

TONDACH – výrobce stavebního materiálu.

HOLBA – HANUŠOVICE – tradiční výrobce piva a nápojů.

Sponzoři a spolupracovníci Vojenského muzea Králíky,
kterému patří větší část historické techniky účinkující v bojových ukázkách

– BARTOŠ – Inženýrská a projekční kancelář, Brno
– MS Ekologické mycí stoly IBS, Náchod
– ALARMCOM, Praha
– TONA – divize Stanley,
– DISK, s.r.o. Dopravně inženýrská kancelář, Praha
– DEWALT – profesionální elektrické nářadí, Praha
– STIHL – František Šindelka, Olomouc
– VYDRUS, Králíky
– ZNAČKY PRAHA, s.r.o., Praha

Zpracoval Ing. Martin Ráboň

FOTOGALERIE

28.8.2001|