STANOVY

Část první

Čl. I
Název a sídlo spolku

1. Vojensko-historický klub ERIKA Brno, z. s. (dále jen “spolek”) má své sídlo v Brně.

Čl. II
Charakter a vznik spolku

1. Spolek je nevládní nezisková, kulturní a sportovní organizace sdružující členy, kteří se na základě své zájmové činnosti spolupodílejí na naplňování účelu spolku.
2. Spolek v duchu samosprávné demokracie rozhoduje o svých cílech, metodách a programu i způsobu jeho realizace samostatně a v mezích právních předpisů České republiky. Sám a v duchu demokracie vytváří své orgány a rozhoduje o své organizační struktuře a všech dalších věcech týkajících se vnitřního života spolku.
3. Spolek respektuje při své činnosti humanitní normy, vychovává své členy v úctě člověka k člověku, k ochraně zdravého životního prostředí a pozitivních výsledků lidské činnosti a ochraně historického odkazu předků. Spolek vychovává své členy k odmítání válek, násilí a rasové nesnášenlivosti.
4. Spolek spolupracuje s dalšími organizacemi a spolky v České republice a zahraničí.
5. Spolek vznikl dne 24. ledna 1996 jako občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb.

Čl. III
Účel spolku

Účelem spolku je podílet se na ochraně a uchování památek z oblasti vojenské historie a přispívat tak k uchování materiálních a duchovních hodnot z této oblasti historie. Účelem spolku je dále výchova lidí v úctě člověka k člověku, k ochraně zdravého životního prostředí a pozitivních výsledků lidské činnosti a ochraně historického odkazu předků.

Čl. IV
Hlavní a vedlejší činnost spolku

1. Pro naplnění svého účelu spolek realizuje hlavní činnost, která se skládá zejména z:
a) úsilí o uchování památek,
b) výchovy svých členů a ostatních občanů k odmítání válek, násilí, stejně tak rasové a národnostní a jiné nesnášenlivosti,
c) rekonstrukce historických uniforem, výstrojních součástek odznaků a jiných věcí souvisejících s činností spolku,
d) rekonstrukce historických událostí formou srazů, vzpomínkových akcí, přednášek, pomoci při zpracování rekonstrukcí bojů nebo při natáčení historických filmů a dokumentů,
e) další činnosti zaměřené do oblasti amatérského výzkumu historie vojenství v České republice a v zahraničí,
f) muzejnictví,
g) pořadatelství a účasti členů na sportovních akcích a soutěžích.
2. Kromě aktivit v rámci hlavní činnosti, k jejichž poskytování byl založen, může spolek vykonávat i jiné činnosti (vedlejší činnost) spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti za podmínky, že jejich účel je v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku.

Část druhá

Čl. V
Členství ve spolku

1. Členem spolku může být pouze fyzická osoba.
2. Členem spolku se může stát občan České republiky, který nebyl odsouzen pro spáchání úmyslného trestného činu a dosáhl věku 16 let nebo občan jiného státu, který dosáhl zletilosti podle právních norem státu, jehož je občanem, nebyl odsouzen pro spáchání úmyslného trestného činu a je způsobilý k činnosti jím zvolené základní sekce a který se aktivně zapojí do práce spolku.

Čl. VI
Vznik členství

1. Předpokladem pro vznik členství ve spolku je skutečnost, že:
a) žadatel o členství splňuje podmínky uvedené v těchto stanovách v čl. V,
b) žadatel o členství podal přihlášku statutárnímu orgánu spolku,
c) žadatel o členství zaplatil členský příspěvek ve výši podle rozhodnutí nejvyššího orgánu spolku stanovený pro příslušný kalendářní rok,
d) uplynula zkušební doba od podání přihlášky o členství.
2. Zkušební doba pro žadatele o členství je stanovena v délce trvání šesti měsíců ode dne doručení přihlášky statutárnímu orgánu spolku. Doručením přihlášky se žadatel o členství stává členem čekatelem.
3. Spolek v průběhu zkušební doby posuzuje přístup a aktivitu člena čekatele k práci ve spolku a sekci v níž hodlá jako člen působit.
4. Členství vzniká dnem vydání kladného rozhodnutí statutárního orgánu o přijetí za člena spolku na doporučení příslušné sekce. Od tohoto dne se člen čekatel stává plnoprávným členem spolku.
5. O přijetí za člena vyrozumí statutární orgán přijatého člena sám nebo prostřednictvím příslušné sekce.
6. V případě, že statutární orgán vydá rozhodnutí o nepřijetí za člena, vrátí spolek členovi čekateli zaplacený členský příspěvek do 60 dnů, ode dne rozhodnutí o nepřijetí.

Čl. VII
Práva a povinnosti členů

1. Člen spolku má tato práva:
a) má právo volit a být volen do orgánů a funkcí ve spolku,
b) hlasovat na jednáních všech orgánů spolku, jejichž je členem, právo hlasovat nemají neplnoletí členové (občané ČR mladší 18 let), právo hlasovat nemají také členové čekatelé,
c) být přítomen a vyjadřovat se na jednáních orgánů spolku všech stupňů týkajících se jeho osoby,
d) účastnit se na tvorbě programu a činnosti spolku,
e) obracet se na orgány spolku s připomínkami, návrhy a osobními žádostmi,
f) pracovat v jím zvolené organizační složce spolku,
g) při činnosti spolku používat stejnokroje, odznaky a výstrojní součástky armád jednotlivých znázorňovaných epoch a událostí,
h) užívat zařízení spolku a požívat výhod poskytovaných spolkem svým členům.
2. Člen spolku má tyto povinnosti:
a) platit řádně a včas členské příspěvky a jiné poplatky stanovené nejvyšším orgánem spolku, případně schválené příslušnou organizační složkou spolku, na jejíž činnosti se člen podílí,
b) řídit se právními předpisy ČR nebo právními předpisy státu, na jehož území jako člen spolku působí, dále dodržovat stanovy spolku, plnit usnesení a nařízení orgánů spolku všech stupňů,
c) chránit a pečovat o majetek, který je vlastnictvím spolku nebo mu byl svěřen, zapůjčen nebo pronajat,
d) k ochraně majetku spolku uzavřít s příslušnou organizační složkou dohody vymezující rozsah jeho odpovědnosti podle druhu majetku, který je mu svěřován, zapůjčen nebo pronajat,
e) vykonávat zodpovědně všechny úkoly, které mu byly svěřeny a svědomitě pracovat ve funkcích, do nichž byl zvolen nebo jmenován,
f) nepoškozovat svým chováním a jednáním dobré jméno a pověst spolku a jeho členů,
g) při zániku členství vrátit veškerý majetek spolku, který mu byl svěřen nebo zapůjčen,
h) zachovávat mlčenlivost o interních záležitostech spolku, rozsah této mlčenlivosti stanoví svým usnesením nejvyšší orgán spolku.

Čl. VIII
Zánik členství

1. Členství ve spolku zaniká vystoupením ze spolku, zrušením členství ve spolku nebo vyloučením ze spolku na základě těchto skutečností:
a) písemným oznámením člena o vystoupení ze spolku adresovaným jednateli sekce, nebo statutárnímu orgánu spolku; v oznámení o vystoupení nemusí být uvedeny důvody vystoupení ze spolku,
b) vyloučením ze spolku statutárním orgánem spolku k návrhu jednatele příslušné sekce spolku v případech, kdy člen, jehož členství má být zrušeno, se po dobu více než šesti měsíců bez vážných důvodů nezúčastňuje činnosti sekce a spolku; návrh jednatele příslušné sekce není pro rozhodnutí statutárního orgánu o zrušení členství závazný,
c) vyloučením ze spolku statutárním orgánem spolku z důvodu osobní neúčasti člena na 2 po sobě jdoucích zasedáních sněmu, s výjimkou, kdy člen dobrovolně a na vlastní náklady průkazným způsobem doloží omluvu ze zvláště závažných důvodů zdravotních sociálních, pracovních nebo služebních.
d) vyloučením ze spolku statutárním orgánem spolku k návrhu jednatele příslušné sekce spolku v případech, kdy člen obzvláště hrubým způsobem konal v rozporu s ustanoveními těchto stanov, zejména s ustanoveními Čl. VI.; o vyloučení člena ze spolku rozhoduje statutární orgán spolku svým usnesením po zjištění názoru ostatních členů příslušné sekce, přičemž návrh jednatele sekce a názor ostatních členů sekce není pro rozhodnutí ústředního orgánu o vyloučení člena ze spolku závazný.
2. Členství ve spolku dále zaniká nezaplacením členského příspěvku na následující rok do konce roku stávajícího. O zániku členství bude bývalý člen písemně vyrozuměn do 30 dnů od zániku.
3. Proti rozhodnutí o vyloučení ze spolku může člen, o kterého se jedná, podat do 15ti dnů od obdržení rozhodnutí návrh na přezkum rozhodnutí revizorem. Rozhodnutí o vyloučení člena revizor spolku zruší, odporuje-li vyloučení zákonu nebo těmto stanovám. Rozhodnutí o vyloučení člena může zrušit i v jiných odůvodněných případech. Návrh na přezkum rozhodnutí o vyloučení má odkladný účinek do doby rozhodnutí revizora o tomto návrhu. Revizor musí o návrhu rozhodnout do 60 dnů.

Část třetí

Čl. IX
Orgány spolku

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:
a) sněm,
b) prezidium,
c) sekce a
d) revizor.

Čl. X
Sněm

1. Sněm je nejvyšším orgánem spolku, který se koná nejméně jedenkrát v průběhu příslušného kalendářního roku.
2. Sněm je usnášení schopný, pokud se ho zúčastní nadpoloviční většina členů spolku. Účast čekatelů nemá vliv na usnášeníschopnost sněmu.
3. Jednání sněmu svolává, řídí a předsedá mu prezident spolku.
4. Sněm se svolává nejméně třicet dnů před jeho konáním. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a pořad zasedání.
5. K přijetí rozhodnutí sněmu je zapotřebí souhlas nadpoloviční většiny členů přítomných na jednání sněmu, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas prezidenta spolku.
6. Sněm rozhoduje formou usnesení. Rozhodnutí sněmu jsou závazná pro všechny orgány a členy spolku.
7. O jednání sněmu se pořizuje zápis, který podepisuje prezident a další člen prezidia. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaké případné další činovníky členská schůze zvolila, jaká usnesení přijala a kdy byl zápis vyhotoven.
8. Sněm rozhoduje:
a) o přijetí a změnách stanov spolku,
b) o výši a podmínkách úhrady členských příspěvků,
c) k návrhu prezidia o zřízení, rozpuštění nebo změně názvu sekce spolku,
d) o programu spolku a plánu práce spolku na příslušný kalendářní rok o změnách programu, plánu práce spolku a cílů spolku,
e) o ukončení činnosti spolku a jeho rozpuštění nebo zrušení, případně o změně právní formy, sloučení spolku s jiným subjektem nebo jiné přeměně,
9. Sněm dále:
a) volí a odvolává prezidenta, viceprezidenta, hospodáře, další členy prezidia a revizora,
b) schvaluje zprávu prezidia o činnosti spolku v uplynulém období,
c) schvaluje plán činnosti spolku na příští období,
d) schvaluje zprávu prezidia o stavu hospodaření spolku v uplynulém období,
e) schvaluje rozpočet spolku na příští období,
f) schvaluje jednací řád sněmu a program jednání sněmu,
g) schvaluje zprávu revizora.

Čl. XI
Prezidium

1. Prezidium je statutárním a ústředním řídícím orgánem spolku.
2. Prezidium je tříčlenné; členy prezidia jsou prezident, viceprezident, hospodář. Poradním orgánem prezidia jsou jednatelé sekcí, které prezidium přizve ke svým pravidelným jednáním; na těchto jednáních mají jednatelé sekcí rozhodující hlas.
3. Členem prezidia může být zvolena pouze fyzická osoba, starší 18 let, plně svéprávná a bezúhonná.
4. Prezidium rozhoduje o všech záležitostech spolku, pokud nejsou stanovami svěřeny do působnosti a pravomoci sněmu, případně jinému orgánu spolku.
5. Prezidium je voleno na dobu pěti let, členové prezidia mohou být voleni opakovaně.
6. Prezidium řídí a kontroluje činnost spolku v období mezi sněmy spolku a odpovídá sněmu za plnění jeho usnesení, o své činnosti podává sněmu zprávu.
7. Prezidium je oprávněno rozhodovat o způsobu vedení účetnictví a zodpovídá za jeho řádné vedení.
8. Prezidium předběžně projednává a na podkladě tohoto projednání navrhuje sněmu zřízení sekce spolku projeví-li o práci v navrhované oblasti alespoň tři členové spolku.
9. Prezidium zpracovává a předkládá ke schválení sněmu zprávu o hospodaření spolku a stavu majetku spolku za období od posledního sněmu.
10. Prezidium se schází dle potřeby, nejméně však jednou čtvrtletně, musí se však sejít do 10 dnů od doručení podnětu člena prezidia nebo revizora, nedošlo-li na jeho výzvu k nápravě nedostatků v činnosti spolku, prezidia nebo sekce.
11. Práci prezidia organizuje a řídí prezident, prezidenta v době jeho nepřítomnosti zastupuje viceprezident.
12. Nevyplývá-li ze stanov něco jiného, za prezidium jedná navenek samostatně prezident ve všech věcech. Další členové prezidia jsou oprávněni jednat za spolek pouze společně s prezidentem nebo na základě jeho zmocnění.
13. Prezidium se řídí právními předpisy ČR nebo právními předpisy státu, na jehož území působí, dále dodržuje stanovy spolku, plní usnesení a nařízení sněmu.
14. Prezidium zabezpečuje vyhotovení zápisu o průběhu sněmu spolku a to ve lhůtě 30 dnů ode dne ukončení sněmu.
15. Členové prezidia jsou povinni vykonávat svou činnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o skutečnostech z činnosti spolku, o nichž se při výkonu svých pravomocí dozví, tuto povinnost mají i po skončení jejich funkčního období nebo členství ve spolku. Způsobí-li svým jednáním spolku škodu, nesou za ni plnou odpovědnost.
16. Tam, kde jedná prezidium jako kolektivní orgán, rozhoduje usnesením. Je schopno usnášet se, je-li na jednání prezidia přítomna nadpoloviční většina jeho členů, usnesení je přijato hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina přítomných, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas prezidenta a v době jeho nepřítomnosti hlas viceprezidenta.
17. Prezidium zpracovává a vydává vnitřní organizační předpisy nutné k zajištění řádné činnosti spolku, o vydání takovýchto předpisů podává zprávu sněmu. Vnitřní předpisy vydané prezidiem jsou závazné pro všechny členy a orgány spolku.
18. Členství v prezidiu zaniká
a) odstoupením člena prezidia z funkce, přičemž odstoupení musí mít písemnou formu a musí být doručeno prezidiu,
b) rozhodnutím sněmu o odvolání z funkce člena prezidia,
c) úmrtím člena prezidia.
19. Klesne-li počet členů prezidia pod počet stanovený stanovami, svolá prezident nebo kterýkoli člen prezidia jednání sněmu k doplnění členů prezidia na potřebný počet. Prezidium je v tomto případě oprávněno zvolit namísto člena, jehož členství v prezidiu zaniklo, člena nového, jehož funkční období trvá do dne jednání sněmu svolaného za účelem doplnění členů prezidia na potřebný počet.
20. Do doby, než bude řádně zvolen potřebný počet členů prezidia a odstoupil-li prezident, řídí práci a činnost prezidia a spolku viceprezident, nebo odstoupil-li i on, řídí práci a činnost prezidia a spolku ten z členů prezidia, jehož působení ve funkci člena prezidia je nejdelší, není-li to možné, tak člen prezidia s nejdelším členstvím ve spolku. Pokud ani to není možné, pak člen prezidia nejstarší podle věku nebo ten člen prezidia, na němž se shodnou zbývající členové prezidia.
20. Prezident
a) zastupuje spolek a jedná za prezidium navenek,
b) organizuje a řídí práci prezidia,
c) je oprávněn činit právní jednání zavazující spolek nebo k nim zmocnit jiného člena spolku,
d) odpovídá prezidiu za řádné zpracování podkladů pro jednání sněmu,
e) podle rozhodnutí prezidia nebo podle těchto stanov svolává řádná a mimořádná zasedání sněmu. Zasedání sněmu však musí svolat, jsou-li k tomu dány důvody podle těchto stanov nebo požádá-li o svolání sněmu nejméně polovina členů spolku,
f) podepisuje vnitřní předpisy spolku,
g) jmenuje a odvolává jednatele sekcí.

Čl. XII
Sekce

1. Sekce je pracovním orgánem a organizační složkou bez právní subjektivity působící v určité oblasti činnosti spolku dle zájmů členů spolku v souladu s těmito stanovami; sekce nemůže sama nabývat práv a brát na sebe povinnosti.
2. Sekce se zřizuje a rozpouští rozhodnutím sněmu k návrhu na zřízení nebo rozpuštění sekce, který předkládá prezidium.
3. Změna názvu sekce je možná pouze rozhodnutím sněmu k návrhu, který předkládá prezidium.
4. Členem sekce může být pouze člen spolku nebo člen čekatel.
5. Členství v sekci zaniká vystoupením ze sekce a zánikem členství ve spolku.
6. V čele sekce stojí jednatel sekce, kterého jmenuje prezident spolku s přihlédnutím ke stanovisku nadpoloviční většiny členů sekce, přičemž toto stanovisko není pro rozhodnutí prezidenta o jmenování jednatele sekce závazné.
7. Členové sekce volí ze svého středu další funkcionáře sekce (hospodář sekce, atd.) podle potřeby a svého uvážení vzhledem k činnosti sekce.
8. Funkcionáři sekce jsou povinni při své činnosti a organizaci činnosti sekce řídit se právními předpisy ČR nebo právními předpisy státu, na jehož území působí, dále dodržovat stanovy VHK, plnit usnesení a nařízení orgánů spolku.
9. Funkcionáři sekce jsou dále povinni organizovat a řídit samostatnou činnost sekce a podávat o své činnosti a činnosti sekce pravidelně, nejméně jedenkrát za rok, zprávu prezidiu. Za tím účelem se podílí na vyhotovování plánu práce a činnosti sekce na příslušný rok. Dále jsou povinni spolupracovat a koordinovat práci sekce tak, aby byla zajištěna činnost spolku jako celku a spolupracovat při tom s ostatními sekcemi.
10. Funkcionáři sekce jsou povinni s péčí řádného hospodáře pečovat o svěřený majetek spolku a majetek sekci zapůjčený jinými subjekty. Jsou dále odpovědni prezidiu a sněmu za důsledné plnění úkolů, které jim byly svěřeny podle rozhodnutí těchto orgánů.
11. V čele sekce stojí jednatel sekce, který organizuje a řídí činnost sekce a odpovídá prezidiu za plnění usnesení sněmu a prezidia, jakož i plnění plánu činnosti sekce na příslušný kalendářní rok.
12. Jednatel sekce ustanovuje z členů sekce svého zástupce, který jej zastupuje v době nepřítomnosti.
13. Jednatel sekce může být volen opakovaně, návrh kandidatury k volbě jednatele sekce je podávána především z řad členů sekce.
14. Jednatel sekce
a) předkládá prezidiu do konce měsíce prosince běžného roku plán práce sekce na příští kalendářní rok s uvedením jednotlivých akcí připravovaných sekcí pro příští rok se žádostí o zařazení plánovaných akcí do kalendáře akcí pořádaných spolkem v příštím období.
b) vystupuje jménem sekce a při jednání ve věcech sekce vůči třetím osobám samostatně, nemůže však právně jednat za spolek a zavazovat sekci nebo spolek. Právně může jednat za spolek pouze na základě písemného zmocnění prezidenta.
c) podává prezidiu pravidelné zprávy o činnosti sekce a plnění plánu práce, jakož i o stavu hospodaření sekce.
15. Překročí-li jednatel sekce svou pravomoc a způsobí tímto spolku škodu, je povinen uhradit škodu takto vzniklou v plné výši.

Čl. XIII
Revizor

1. Revizor je monokratickým kontrolním orgánem spolku. Kontroluje a dohlíží na činnost prezidia a ostatních orgánů spolku.
2. Šetří a podává prezidiu návrhy na řešení stížnosti členů spolku na činnost orgánů VHK.
3. Přezkoumává zprávu prezidia o hospodaření spolku a sekcí spolku.
4. Kontroluje hospodaření spolku a podává o tom zprávu sněmu.
5. Revizor je oprávněn vyžádat si od prezidia veškeré informace a podklady o hospodaření spolku a při výkonu své kontrolní činnosti nahlížet do spisů a účetních knih. Prezidium je povinno bez zbytečného odkladu předat mu vyžádané dokumenty a bezodkladně mu oznámit veškeré skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky pro existenci a činnost spolku nebo nepříznivé dopady na hospodaření spolku.
6. Revizor podává sněmu zprávu o své činnosti.
7. Funkce revizora je neslučitelná s funkcí člena prezidia.
8. Revizor je oprávněn účastnit se jednání prezidia s poradním hlasem.
9. Revizor nemůže být zmocněn k úkonům zavazujícím spolek.
10. Revizor přezkoumává na návrh rozhodnutí o vyloučení člena dle čl. VIII. odst. 3 těchto stanov.

Část čtvrtá

Čl. XIV
Hospodaření spolku

1. Příjmy spolku tvoří zejména: členské poplatky, dotace, subvence, zisk z případné hospodářské činnosti, dary, mimořádné příspěvky na činnost sekce, výnosy z pořádání nebo účasti na akcích, dary, atd.
2. Výdaji spolku jsou výdaje na zabezpečení činnosti Spolku.
Příjmy spolku musejí být využity v souladu s účelem spolku, právními předpisy a těmito stanovami.

Čl. XV
Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku

Při zrušení spolku sněm jmenuje likvidátora. O způsobu, jakým bude naloženo s likvidačním zůstatkem spolku, rozhodne rovněž sněm.

Čl. XVI
Závěrečná ustanovení
1. Spolek zabezpečuje archivaci a skartaci písemností vzniklých z jeho činnosti dle platných předpisů pro oblast archivace a skartace.
2. Ostatní právní vztahy těmito stanovami neupravené se řídí zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a navazujícími právními předpisy.

Tyto stanovy byly přijaty sněmem konaným v Králíkách dne 19.12.2015

(VHK Erika Brno, z.s. je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu L, vložce číslo 5550, na základě Usnesení KS v Brně ze dne 13. dubna 2016 č. L5550/RD15/KSBR; Fj 45732/2016/KSBR)