Otevření výstavy v Chrudimi za účasti čs. družstva

Československé družstvo šokovalo obyvatele Chrudimi!

Bylo 17.00 hodin odpoledne, úterý 3.dubna 2001. Pro obyvatele Chrudimi zcela běžný závěr pracovního dne. Stále ještě pálilo slunce a lidé se shromaždovali v blízkosti dopravního centra, aby realizovali cesty do svých domovů. Když se najednou objevilo historické československé družstvo s puškami na ramenou pohybující se v tvaru pod nehlasitými pokyny svého velitele. Kolemjdoucí občany to dosti vyvádělo ze stereotypu všednosti. Lidé pokukovali na přilby, připomínající svým tradičním vzhledem “hříbky” a na malé kovové psí hlavy na výložkách vojáků. Z výrazů obyvatel bylo patrno, že nevěděli zdali se jedná o invazi “spojenců” nebo zda-li jde o nějaký žert. Občas byly slyšet nějaké poznámky, ale na to již jsou aktéři představující dobové družstvo již mnoho let zvyklí.
Československé družstvo VHK Erika Brno zahajovalo prestižní výstavu “Chrudim vojenská od Žižky až k výsadkářům”, která se konala téhož večera ve výstavní síni Vodních zdrojů Chrudim v 18.30 hod. Tuto tematickou výstavu uspořádal Státní okresní archiv v Chrudimi společně s firmou Vodní zdroje Chrudim, s.r.o. Ředitel Státního okresního archivu Chrudim Mgr. Ivo Šulc společně s pracovníkem archivu, známým vojenským historikem Mgr. Pavlem Šrámkem k této příležitosti uspořádali zajímavou audiovizuální přednášku. “Přednášky a akce jsou u nás tradiční a schází se zde pravidelně již vyhraněná společnost lidí, témata jsou různá ….” říká před zahájením organizátor akce a zástupce firmy Vodní zdroje, RNDr. Mgr. Tomáš Pavlík, který neskrývá svoji nervozitu, neboť přípravy vrcholily.

Československé družstvo se přesouvalo částečně vozidly a potom pěšky přes náměstí do historického areálu Vodních zdrojů. Čas běžel a “vojáci” v dobových uniformách obhlíželi stožárTrubač hraje státní hymnu připravený ke vztyčení státní vlajky. Pod velením svého velitele, desátníka Máši, si narychlo zopakovali slavnostní ceremoniál. Slunce stále ještě pálilo a “kopřivákové” uniformy byly jistě nepříjemné, nikdo však nedal na sobě nic znát. Trubač Jakub Mikulecký si naposledy opakoval svůj part na trubku. Vládla zvláštní atmosféra a napětí. “Deset minut před příjezdem hostů se schováte do této budovy”…, ukazoval prstem Dr. Pavlík. Ředitel firmy, Ing. Kříž, ji odemkl a propojil boční vchod vjezdu do areálu. Proč to tajemno? Celý ceremoniál měl být překvapením pro všechny hosty, kteří se již pozvolna sjížděli nic netušíc na přednášku s výstavou. Někteří přece jen zahlédli pár dobových vojáků a ozvalo se šuškání. Návštěvníci se vyptávali pana Pavlíka i ostatních, ale ten nechtěl nic říci a jen vítal další příchozí.
Hosté se shromáždili na dřevěné pavlači a na nádvoří nádherného domu. Na základě smluvených pokynů do průjezdu vpochodovalo československé družstvo Hraničářského pluku č. 6.Čs. družstvo před okresním archivem v Chrudimi Nastalo ticho, které ukončil sborový zpěv mužů v dobových uniformách, kteří zapěli starou píseň o Zborovu. Ceremoniál začal a na trubku zazněl husitský chorál … . Mezi přihlížejícími byl i zástupce Územní vojenské zprávy a několik hostů z chrudimské Brigády rychlého nasazení. Vše se daři-lo, i na tvářích organizátorů, byla vidět spokojenost. Vlajka byla vztyčena a když zazněla bohužel již jen “historická” československá státní hymna na trubku, která se rozléhala do okolních ulic, zavládla slavnostní atmosféra. Třeskly tři slavnostní salvy z pušek a následovala 5 minutová přestávka. Návštěvníci si vyslechli stručné informace o Vojensko – historickém klubu Erika Brno, aby dobové družstvo mělo čas se přestrojit. Následovaly ukázkové nácviky boje se zbraní (puškou) a dobová pořadová příprava, které ukončily zahájení a návštěvníci se odebrali do výstavní síně.

Richard Sicha,
předseda Sekce hist. jednotka VHK Erika Brno

27.4.2001|