Hlaste se k letectvu! – dokument z předválečného Československa

Dokumenty doby

Mladá Československá republika se intenzivně připravovala na obranu a kromě dalších nezbytných věcí, potřebovala také množství kvalitně vycvičených pilotů. Navíc bylo potřeba připravit civilní obyvatelstvo na možnost leteckých útoků. Předkládáme vám přepis dobového náborového letáku do školy pro důstojníky letectva a přepis letáku “Desatero protiletecké obrany pro mládež”, který byl šířen na školách:

     

HLASTE SE K LETECTVU!

Sbor důstojníků letectva z povolání a v záloze je doplňován z absolventů školy na důstojníky letectva v záloze, kteří byli v této škole vycvičení jako pozorovatelé nebo piloti letectva a vyhověli všem podmínkám, stanoveným pro jmenování důstojníka letectva v záloze.

Letectvo potřebuje jen mladé muže, tělesně i duševně zdatné, národně uvědomělé a schopné se zhostit se zdarem úkolů a požadavků, které na ně výkonná letecká služba klade.

Proto budou přijímáni do školy na důstojníky letectva v záloze přede všemi Ti mladí muži, kteří se po vykonání zkoušky dospělosti na střední škole (nebo na škole jí na roveň postavené) přihlásí dobrovolně v 18 až 19 letech svého věku ke konání služby vojenské u letectva a chtějí si zvolit za své životní povolání vojenskou službu u letectva jako výkonní letci.

Ti, kteří absolvovali školu na důstojníky letectva v záloze (četu pozorovatelů nebo pilotů) a s prospěchem aspoň dobrým a vyhovují podmínkám, stanoveným pro jmenování důstojníky v záloze, budou, chtějí-li se stát důstojníky letectva z povolání, přijati do čety letců I. Ročníku vojenské akademie v Hranicích.

Absolvují-li tento ročník s prospěchem aspoň dobrým a vyhovějí-li při speciální lékařské prohlídce, budou chodit do II. Ročníku leteckého oddělení vojenské akademie v Prostějově. V tomto ročníku budou vycvičeni jako piloti letectva a po jeho úspěšném absolvování budou jmenováni poručíky letectva.

Již jak důstojníci letectva z povolání absolvují v dalším roce výcvik na pozorovatele letectva v aplikačním leteckém kurse při vojenském leteckém učilišti v Prostějově.

V 1. ročníku vojenské akademie dostávají vojenští akademici náležitosti, stanovené zvláštním předpisem.

Pobyt ve vojenské akademii, stravování, ubytování, ošacení a všechny učebné pomůcky hradí vojenská správa.

V 2. ročníku mají kromě shora uvedených náležitostí ještě nárok na zvláštní služební přídavek (letecký), stanovený pro výkonné letce (žáky). V aplikační škole mají jako důstojníci letectva z povolání plat poručíka a zvláštní služební přídavek, stanovený pro výkonné letce.

Po úspěšném absolvování aplikačního leteckého kursu budou určeni na systemisovaná místa důstojníků, výkonných letců u leteckých pluků a po jednoroční úspěšné službě budou jmenováni polními letci. Zároveň budou poděleni leteckými odznaky a jejich služební přídavek se zvýší.

Pokyny pro dobrovolníky:
Dobrovolný vstup do branné moci k letectvu povoluje příslušné velitelství sboru uchazečům 17letým a starším, nejsou-li ještě povinni odvodem.
Žádosti o dobrovolný vstup do branné moci nepodléhají kolkovnému.
Musí býti předloženy (zaslány) nejpozději do 25. června velitelství sboru (Praha, Hradec Králové, Brno, Olomouc, Bratislava, Trenčín, Košice).
K žádosti třeba přiložit tyto doklady:
Vstupní list, který vydá na požádání domovský politický úřad 1. stolice, a svolení otce (poručníka) k dobrovolnému vstupu do branné moci, které ověří obecní úřad (notář) trvalého bydliště otce (poručníka). Tiskopisy možno dostat u každého politického úřadu 1. stolice.

V žádosti třeba ještě uvést některou ze zbraní (pěchotu, jezdectvo nebo dělostřelectvo), u nichž by chtěl žadatel sloužit, kdyby při speciální lékařské prohlídce nebyl uznán schopným k výkonné službě letecké. Takoví dobrovolníci budou přijati k některé z těchto zbraní a budou po nastoupení do presenční služby odesláni do školy na důstojníky v záloze té oné zbraně.

Žádosti dobrovolníků, které budou předloženy po 25. červnu, budou též projednány a žadatelům, vyhovujícím podmínkám, bude povolen dobrovolný vstup do branné moci, ne však k letectvu.

Ve svých žádostech udejte přesně adresy pobytu, neboť budete povoláni k dobrovolnému odvodu již v první polovici července.

Budete-li uznáni schopnými k vojenské službě, budete ihned odesláni na útraty vojenské správy k speciální lékařské prohlídce, a to: dobrovolníci ze země České k zdravotnické skupině vojenského technického a leteckého ústavu v Praze (Hradčany, posádková nemocnice); dobrovolníci ze země Moravskoslezské a ze země Slovenské a Podkarpatoruské k psychotechnické stanici voj. leteckého učiliště v Prostějově.

Výsledek této speciální lékařské prohlídky bude rozhodující pro přijetí dobrovolníka k letectvu.

Dobrovolnému odvodu se můžete podrobit jenom tehdy, prokážete-li se maturitním vysvědčením (soudně nebo notářsky ověřeným opisem). Nezapomeňte si je proto vzít s sebou, až budete povoláni k odvodu. K žádosti není třeba vysvědčení (opis) přikládat.

Bližší podrobné pokyny stran dobrovolného vstupu do branné moci dá vám nejbližší doplňovací okresní velitelství nebo politický úřad 1. stolice.

Dobrovolníci, přijatí k letectvu, budou určeni jako aspiranti do školy na důstojníky letectva v záloze a budou vycvičeni na piloty nebo na pozorovatele letectva.

Jenom absolventi této školy mohou být přijati do vojenské akademie s určením, aby se z nich stali důstojníci letectva z povolání.

Náš bohatýr generál Milan Rastislav Štefánik nechť je vám zářivým vzorem nezdolné vůle, odhodlanosti, mravní síly a neohroženosti, veliké lásky k vlasti a sebeobětování.

Služba důstojníků letectva z povolání, výkonných letců, je nejvýš odpovědná a těžká, vyžaduje proto jedinců po každé stránce naprosto spolehlivých a vysoké morální hodnoty, v nichž jsou zosobněny všechny dobré vlastnosti celého muže.

Hlaste se proto k letectvu jenom takoví, kteří jste přesvědčeni o tom, že těžké podmínky vojenské výkonné služby letecké, kterou si hodláte zvolit za své životní povolání, skutečně splníte tak, jak se na uvědomělé a svou vlast milující Čechoslováky sluší!
“Letu zdar!”

Škola leteckého dorostu

Do školy leteckého dorostu mohou být přijati absolventi nižších středních škol nebo měšťanských škol v stáří od 18 do 20 let.
Škola má dvě oddělení. Oddělení pilotů a specialistů (tj. leteckých mechaniků, fotografů a radiomechaniků).
Kdo se zajímá o přijetí do této školy, objednej si v knihkupectví VOK,Praha II,Štefánikův dům, “Přijímací podmínky do školy leteckého dorostu”. K objednávce třeba připojit 1 Kč ve známkách.

DESATERO PROTILETECKÉ OCHRANY PRO MLÁDEŽ

1. Neobávej se zbytečně leteckých útoků. Buď klidný,statečný a hlavně : řiď se poslušně rozkazy starších.

2. Při leteckém útoku vyhledej nejbližší úkryt. Budeš-li mít plynovou masku, budeš jist před otravou plynem.

3. Cvič se pilně v protiletecké ochraně již v míru. Jedině tak budeš moci jednou chránit sebe a své bližní.

4. Při leteckém útoku nesmíš být zvědavý. Zvědavost by Tě mohla stát život. Zastihne-li Tě poplach ve škole, pomoz slabším a mladším spolužákům.

5. Úkryt nesmíš opustit dříve, než bude signály vyhlášen konec poplachu. Předčasné opuštění úkrytu by Ti mohlo být osudným.

6. Jsi-li při leteckém útoku daleko od obydlí nebo úkrytu, schovej se pod nejbližší strom nebo ulehni do příkopu. Snaž se, aby Tě letec neviděl.

7. Byl-lis zastižen leteckým útokem mimo úkryt, vyhledej co nejdříve nejbližší ošetřovnu. Některé bojové látky se projeví až po delší době. Návštěvou ošetřovny nabudeš jistoty, že Ti nehrozí nebezpečí.

8. V úkrytu mluv co nejméně, abys spotřeboval co nejméně vzduchu. Seď klidně a zbytečně se nehýbej. Neotrávený vzduch má při leteckém útoku cenu zlata.

9. Již v míru se nauč tábořit a žít v přírodě. Les na venkově je nejlepší ochranou, zvykej pobytu v něm, jednou Ti může poskytnout dobrou ochranu.

10. Při útoku v noci zhas všechna světla. Každá svítící žárovka upozorňuje nepřátelského letce na dobrý cíl. Venku nesmíš používat kapesní svítilny, i tu je shora dobře vidět.

Zpracoval: Michal Lollok

15.4.2001|